Warsztat antydyskryminacyjny dla polityczek


0/5

Language   Polski

Description

Warsztat antydyskryminacyjny stanowi wprowadzenie do całego programu szkoleniowego. Bez uświadomienia sobie różnych sytuacji i struktur dyskryminacyjnych, w których funkcjonujemy, nie widzimy możliwości uprawiania równościowej i opartej na wzajemnym szacunku polityki, czy to na poziomie lokalnym, czy ogólnopolskim. W trakcie warsztatu zajmiemy się takimi kwestiami, jak tożsamość indywidualna i społeczna, tematyką stereotypów i uprzedzeń, zdefiniowaniem i rozpoznaniem grup większościowych i mniejszościowych w naszym otoczeniu. Zdefiniujemy, czym jest dyskryminacja i jak jej przeciwdziałać w naszej działalności publicznej i politycznej. Dotkniemy też kwestii języka - jak go używać, by nie wykluczać.

Download full version


Terms of use
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.