Skuteczna w polityce


0/5

Language   Polski

Scenariusz 2-dniowego szkolenia z wystąpień publicznych dla kobiet zainteresowanych polityką.

Description

Kobiety mają szczególny problem z wystąpieniami publicznymi. Z obawy przed ośmieszeniem się, popełnieniem błędu czy nieprzychylną reakcją publiczności, często powstrzymują się od wypowiadania tego, co myślą, przedstawiania własnych propozycji, opinii i poglądów. Wielu kobietom (bez względu na faktyczne wysokie kompetencje!) wydaje się, że nie są dość dobre, nie mają odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Dzieje się tak, ponieważ brakuje im pewności i wiary w siebie, a także po prostu doświadczenia. Takie postawy wzmacnia i reprodukuje socjalizacja do ról genderowych, sytuująca kobiety w sferze prywatnej, domowej (w odróżnieniu od sfery publicznej, która w naszej kulturze przypisywana jest mężczyznom).

Ten scenariusz szkolenia przygotoway jest po to, aby zmienić ten stan rzeczy.

Download full version


Terms of use
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.