Warsztat genderowy dla polityczek


0/5

Language   Polski

Description

Kobiety to wciąż zdecydowana mniejszość w strukturach władzy. Jak wytłumaczyć ten fakt? I co ma płeć do polityki? Ten warsztat to zaproszenie do refleksji na temat znaczenia kwestii płci, a w szczególności płci społeczno-kulturowej (czyli gender) w kontekście zarówno prywatnej, jak i publicznej sfery naszego życia. Przyjrzymy się na nim, na na ile naszą sytuację i szanse (też polityczne!) determinuje kultura, w której funkcjonujemy i ogólnoprzyjęte normy społeczne, których presji możemy doświadczać. Sprawdzimy, jakie są źródła i konsekwencje stereotypów i uprzedzeń wobec kobiet oraz będziemy zastanawiać się, co możemy zrobić, żeby przekraczać te bariery i współtworzyć rzeczywistość, gdzie normą jest nie deklaratywna, ale faktyczna równość płci. 

Download full version


Terms of use
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.