Przeciwdziałanie wypaleniu: warsztat dla osób z rozpoczynających zaangażowanie aktywistyczne.


0/5

Language   Polski

Description

Podczas tego szkolenia zajmiemy się tematem wypalenia związanego z pracą polityczki. Przyjrzymy się czynnikom sprzyjającym pojawieniu wypaleniu, mechanizmom i objawom wypalenia politycznego/aktywistycznego, a także sposobami przeciwdziałania wypaleniu. W trakcie szkolenia uczestniczki będą miały okazję przyglądnąć się własnej pracy i kulturze organizacyjnej związanej z odpoczynkiem. Będziemy również zastanawiać się nad potencjalnymi zmianami, które można wprowadzić w organizacjach i/lub we własnym, codziennym funkcjonowaniu.

Download full version


Terms of use
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.