WenDo – pewność siebie, asertywność i samoobrona dla przyszłych polityczek


0/5

Language   Polski

Description

WenDo to metoda samoobrony i asertywności dla kobiet* i dziewcząt oraz metoda przeciwdziałania przemocy, która powstała w Kanadzie w latach 70-tych ubiegłego wieku. Uczy skutecznych form samoobrony fizycznej i psychicznej, stawiania granic i dbania o granice innych osób. Łączy elementy zaczerpnięte z różnych sztuk walki z przestrzenią do analizy sytuacji, w których nasze granice (fizyczne i psychiczne) zostały przekroczone. WenDo pomaga odzyskać i odszukać w sobie siłę, poczucie własnej wartości, pewność siebie i uczy jak reagować w sytuacjach zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Pomaga też odzyskać więzi i zaufanie między kobietami poprzez bezpieczną przestrzeń warsztatową, w której każda z nas może swobodnie dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i refleksjami.

Niniejszy program jest do wykorzystania wyłącznie przez trenerki, które ukończyły kurs trenerski metody WenDo w Polsce lub za granicą.

Download full version


Cc black

Terms of use
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.